Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassing.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Sandersmediacreations eerst, indien zulks door Sandersmediacreations schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.

Artikel 2 Offertes.

 1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm.
 2. Sandersmediacreations kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen Sandersmediacreations en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip Sandersmediacreations een door de opdrachtgever akkoord bevonden offerte (mondeling en/of schriftelijk) ontvangt, welke een geldigheidsduur heeft die op het tijdstip van ontvangst door Sandersmediacreations (nog) niet is verlopen.
 2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Sandersmediacreations eerst bindend, indien en voor zover deze door Sandersmediacreations schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 4 Prijzen.

 1. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW.
 2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Sandersmediacreations behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk voortvloeiend uit de overeenkomst te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigd eindbedrag, met een maximum van 10% op het geoffreerde eindbedrag.

Artikel 5 Levering.

 1. Sandersmediacreations zal de diensten leveren op de dag dat overeengekomen is in de opdracht.
 2. de Door Sandersmediacreations gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening voor de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever krijgt na het leveren van het eindproduct 3 evaluatie rondes waarbij aanpassingen kunnen worden gemaakt. Dit word Door Sandersmediacreations niet in kosten gebracht. Eventuele extra aanpassingen na die drie evaluatie rondes worden wel in rekening gebracht tenzij wij een fout hebben gemaakt, bijvoorbeeld in spelling van een naam.

Artikel 6 Betaling.

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Sandersmediacreations bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van Sandersmediacreations een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
 3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Sandersmediacreations is ontvangen, is opdrachtgever aan Sandersmediacreations een rente van 5% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling.
 4. Kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens Sandersmediacreations ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Zo lang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten en kosten zoals vermeld in het voorgaande lid 3 en 4 heeft voldaan, behoudt Sandersmediacreations zich het eigendom van de goederen voor.
 6. de betaling van elke factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7.  De factuur dient binnen 14 dagen betaalt te zijn.

Artikel 8 Annulering.

 1. Annulering van de opdracht is alleen schriftelijk mogelijk, alle andere wijzen worden niet geaccepteerd.
 2. In geval van annulering zal Sandersmediacreations reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 3. Indien de opdrachtgever binnen 2 weken vóór de (eerste) opnamedag de werkzaamheden annuleert wordt er alleen in geval van overmacht een regeling getroffen.
 4. De regeling bij annulering in geval van overmacht kan bestaan uit een eventuele ontbinding van de overeenkomst of het afspreken van een nieuwe opnamedatum.
 5. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de geleverde diensten en producten heeft voldaan mag opdrachtgever op geen enkele wijze gebruik maken van de geleverde producten c.q. diensten.

Artikel 9 Overmacht.

 1. Onder overmacht zoals gesteld in artikel 8 lid 4 is sprake in het geval van:
 2. overlijden van opdrachtgever(s) / betrokkene(n) of een familielid in de eerste- of tweede graad.
 3. acute ziekenhuisopname van de opdrachtgever(s), betrokkene(n).
 4. Onder overmacht ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door Sandersmediacreations wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sandersmediacreations geen invloed kan uitoefenen, noch waardoor Sandersmediacreations niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte van personeel of gehuurde crew leden worden daaronder begrepen.
 5. Voor zover Sandersmediacreations ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sandersmediacreations gerechtigd om het reeds nagekomen deel van de afspraak te factueren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 10 Reclamatie.

 1. Eventuele reclamaties met betrekking tot door Sandersmediacreations geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, bij Sandersmediacreations te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden.
 2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandersmediacreations en op de wijze zoals door haar aangegeven.

Artikel 11 Garantie.

 1. Sandersmediacreations garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Sandersmediacreations de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Sandersmediacreations vervangen of zorgdragen voor herstel .In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Sandersmediacreations te retourneren en de eigendom daarover aan haar te verschaffen.
 3. De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sandersmediacreations opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 Artikel 12 Auteursrechten.

1.Het auteursrecht op alle door Sandersmediacreations geproduceerde producties en media blijft ten alle tijden berusten Sandersmediacreations. Openbaarmaking of gebruik van video (fragmenten) anders dan eigengebruik is zonder schriftelijke toestemming van Sandersmediacreations uitdrukkelijk verboden.

 1. Indien een overtreding inzake artikel 12 lid 1 door Sandersmediacreations wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een boete van € 1000,00 in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt Sandersmediacreations zich het recht om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Hieruit voortvloeiende uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn. Een eventueel opgelegde gerechtelijke boete zal direct opeisbaar zijn.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Sandersmediacreations voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Sandersmediacreations geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De in het kader van de overeenkomst eventueel Sandersmediacreations tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Sandersmediacreations, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Alle door Sandersmediacreations eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sandersmediacreations worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 6. Sandersmediacreations behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 13 Aansprakelijkheid.

 1. Indien door Sandersmediacreations geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Sandersmediacreations jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” (artikel 11) is geregeld.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sandersmediacreations of haar medewerkers.

 Artikel 14 Ontbinding.

1.Onverminderd het bepaalde onder “Betalingen” wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 1. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 15 Recht.

1.Op alle door Sandersmediacreations gesloten boekingsovereenkomsten of overeenkomsten tot het verrichten van overige diensten alsmede verkoopovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere rechtsvordering uit hoofde van de gesloten overeenkomst zal worden ingesteld voor de Bevoegde Nederlandse rechter.

 

Sander IJpelaar

Eigenaar Sandersmediacreations